Warning
  1.
  ไม่ควรลบ Container เนื่องจากจะทำให้ License เดิมที่ติดตั้งอยู่ไม่สามารถใช้งานได้และจำเป็นต้อง Activate License ใหม่อีกครั้ง
  2.
  Version ของ CUDA ควรเป็น Version 11 เนื่องจาก Version ที่ใหม่กว่าจะเกิดปัญหา Backward Compatibility
  3.
  ควรทำการ Restart Container ทุกๆ 7 วัน
  4.
  ถ้าหากมีการ Deploy Application ที่ใช้งาน GPU อื่นๆเพิ่มขึ้นมาภายในภายหลังจะเกิดปัญหาการจัดสรร Memory ของ GPU ได้
  5.
  ควรปิดการ Update ของ OS เพื่อป้องการ Update แล้วจะทำให้การทำงานของ Container ผิดพลาด
Last modified 17d ago
Copy link